אקולוגיה וסביבה

ניווט לפי נושאים

תכנון, כלכלה וחברה (503)
פיתוח בר-קיימא (75) חקיקה ואסדרה (רגולציה) (70) שטחים פתוחים (56) חינוך סביבתי ואוריינות סביבתית (48) פילוסופיה סביבתית (44) אקטיביזם סביבתי (39) מוסדות התכנון (36) תפיסות וגישות ביחס לטבע ולסביבה (35) צדק סביבתי (34) ניהול משאבי טבע (29) ניהול סביבתי ברשויות המקומיות (27) כלכלה סביבתית (25) שימושי קרקע (20) כלכלה אקולוגית (19) אמנות בין-לאומית (18) מסדרונות אקולגיים (18) דמוגרפיה ופיצוץ אוכלוסין (16) הסכמים בין-לאומיים (16) שיתוף הציבור בתכנון (10) חוסן מערכתי (10) דיני סביבה (8) תועלת כלכלית של שירותי המערכת האקולוגית (8) רישום, דיווח ומסירה של מידע סביבתי (8) פסיכולוגיה סביבתית (8) יהדות וקיימות (7) עלות כלכלית של זיהום (7) מדע אזרחי (7) תסקיר השפעה על הסביבה (6) זכויות בעלי חיים (5) תקינה סביבתית (4) תאגידי מים וביוב (4) הפרטת משאבי טבע (3) עלויות חיצוניות (2) אכיפה (2) מיסוי סביבתי (1)

מים, קרקע וחקלאות (311)
חקלאות ומערכות אקולוגיות (73) מעיינות ונחלים (50) חקלאות בת-קיימא (48) שיקום נחלים (41) זיהום נחלים (35) הזרמת שפכים לנחלים ולים (23) היערכות משק המים לשינוי האקלים (22) שימוש בחומרי הדברה (21) התפלה (21) ניהול אגני היקוות (21) רעייה ומרעה (20) מקורות מים (17) סחיפת קרקעות (ארוזיה) (14) ניקוז ורשויות ניקוז (14) שיטפונות (14) גידול בעלי חיים (13) שיקום קרקעות מזוהמות (13) קולחים (13) ניהול ביקושי מים (12) זיהום קרקע מחקלאות (11) זיהום קרקע מתעשייה (8) טיהור מים (8) דישון (7) מי תהום (7) כרייה, חציבה ושיקום מחצבות (6) זיהום קרקע מדלקים (5) איכות מי השתייה (5) טיפול בשפכים (4) מים אפורים (3) הנדסה גנטית של גידולים (1) זיהום קרקע ממטמנות פסולת (1)

חי וצומח (295)
איומים על המגוון הביולוגי (95) הפרת המאזן האקולוגי (55) חורש ויער (53) שירותי המערכת האקולוגית (43) הכחדת מינים (31) מינים פולשים (28) יכולת הנשיאה של המערכת האקולוגית (20) שרפות חורש ויער (18) מינים מתפרצים (16) מִדרָך אקולוגי (טביעת רגל) (5)

הסביבה הבנויה (187)
תכנון (56) קיימות עירונית (49) טבע עירוני (32) שטחים פתוחים עירוניים (21) בנייה ירוקה (19) תחבורה ציבורית עירונית (18) נגר עילי וניקוז עירוני (17) התחדשות עירונית (13) פארקים עירוניים וגינות (13) זיהום אוויר עירוני (12) צפיפות ועקה חברתית (8) אי חום עירוני ועומס חום (7) זיהום אור (4) מפגעי סביבה בעיר (3) הסתמכות על רכב פרטי (2) דירוג אנרגטי ובידוד מבנים (2) גגות ירוקים (2) שבילי אופניים (2) גינות קהילתיות (1)

ים וחופים (163)
ים המלח (38) דיג ודיג יתר (28) שמירת טבע (27) זיהום ים (26) פיתוח ומבנים ימיים (14) אגם הכינרת (14) בנייה ופיתוח בקרבת החוף (13) הרס בית הגידול החופי (8) שוניות אלמוגים (7) מפרץ אילת (6) הכחדת בעלי חיים ימיים (6) עליית מפלס הים (5) שינוי האקלים (4) חִמצון אוקיינוסים (3) מינים פולשים (3) פריחת אצות (2) שמורות ימיות ואזורים מוגנים (2) ניקוי חופים (2)

שינוי האקלים (153)
השפעות שינוי האקלים (63) היערכות / הסתגלות (אדפטציה) (60) הפחתת פליטות (אִפחוּת, מיטיגציה) (42) פליטת גזי חממה (19) אסונות טבע (3)

בריאות ומזון (135)
בריאות הציבור (68) חשיפה לזיהום אוויר (29) תחלואה מהתפרצות מחלות (24) תחלואה מגורמים סביבתיים (19) תזונה מקיימת (14) הערכת חשיפה למזהמים (9) מדיניות (8) גידול בעלי חיים (5) מזון מן החי (5) חומרים מסוכנים (4) חומרים מזיקים במזון (3) אקו-טוקסיקולוגיה (חומרים רעילים בסביבה) (3) תסקיר השפעה על הבריאות (3) בזבוז מזון (3) איכות מי השתייה (2) קבוצות בסיכון גבוה (2) רעש (2) קרינה בלתי מייננת (2) הנדסה גנטית (1)

אנרגיה (120)
תכנון ומדיניות אנרגיה (42) גז טבעי (28) אנרגיית שמש (אנרגיה סולארית) (19) ייצור חשמל (18) אנרגיית רוח (17) התייעלות בצריכת אנרגיה (14) נפט, בנזין, סולר ומזוט (14) פסולת לאנרגיה (12) אנרגיה גרעינית (9) פצלי שמן (8) ניהול רשת החשמל (4) שרפת פחם (3)

תעשייה ועסקים (118)
חדשנות וטכנולוגיה (28) אחריות תאגידית (16) ניהול סיכונים סביבתיים (16) אסדרה ופיקוח על פליטות לסביבה (14) זיהום אוויר מתעשייה (14) טכנולוגיה נקייה (13) ניהול משאבים מקיים (12) זיהום קרקע מתעשייה (11) מימון והשקעות (6) תעשיות מזהמות (6) פסולת תעשייתית (6) שפכים תעשייתיים (4) אקולוגיה תעשייתית (3) ניתוח מחזור חיים של מוצרים (3) מערכות ניהול סביבתי (3) סימביוזה תעשייתית (2) יזמות סביבתית (2) שיווק ירוק (2)

פסולת וצרכנות (115)
טיפול בפסולת (57) מדיניות פסולת וניהולה (42) פסולת עירונית (24) מִחזוּר ושימוש חוזר (16) פסולת לאנרגיה (14) פסולת פלסטיק (14) תרבות הצריכה (14) פסולת אורגנית (13) הפחתה וצמצום (11) פסולת חקלאית (8) ניקיון המרחב הציבורי (8) פסולת תעשייתית (6) אורך חיים של מוצרים (6) פסולת בניין (5) צרכנות אתית (5) אריזות (3) תו תקן ירוק (3) פסולת זכוכית (2) פסולת נייר וקרטון (1) פסולת אלקטרונית (1) פסולת מסוכנת (1)

כללי (101)


אוויר ואטמוספרה (60)
זיהום אוויר מתעשייה (17) שרפות (12) זיהום אוויר מתחבורה (11) זיהום אוויר מתחנות כוח (8) חלקיקים נשימים ואבק (5) חומרים כימיים (3) פגיעה באטמוספרה (2) החור באוזון (2)

תחבורה (52)
תכנון ומדיניות תחבורה (25) תחבורה ציבורית (15) תחבורה מסילתית (רכבת) (10) הליכה ברגל (8) כלי רכב (7) תחליפי נפט לתחבורה (7) תחבורה לא ממונעת (6) תחבורה ימית (5) תחבורה אווירית (3)