אקולוגיה וסביבה

ניווט לפי נושאים

תכנון, כלכלה וחברה (509)
פיתוח בר-קיימא (75) חקיקה ואסדרה (רגולציה) (70) שטחים פתוחים (56) חינוך סביבתי ואוריינות סביבתית (49) פילוסופיה סביבתית (44) אקטיביזם סביבתי (39) מוסדות התכנון (37) תפיסות וגישות ביחס לטבע ולסביבה (36) צדק סביבתי (35) ניהול משאבי טבע (29) ניהול סביבתי ברשויות המקומיות (27) כלכלה סביבתית (25) שימושי קרקע (20) אמנות בין-לאומית (19) כלכלה אקולוגית (19) מסדרונות אקולגיים (18) דמוגרפיה ופיצוץ אוכלוסין (16) הסכמים בין-לאומיים (16) חוסן מערכתי (10) שיתוף הציבור בתכנון (10) פסיכולוגיה סביבתית (9) דיני סביבה (8) תועלת כלכלית של שירותי המערכת האקולוגית (8) רישום, דיווח ומסירה של מידע סביבתי (8) עלות כלכלית של זיהום (7) יהדות וקיימות (7) מדע אזרחי (7) תסקיר השפעה על הסביבה (6) זכויות בעלי חיים (5) תקינה סביבתית (4) תאגידי מים וביוב (4) הפרטת משאבי טבע (3) אכיפה (2) עלויות חיצוניות (2) מיסוי סביבתי (1) סחר בפליטות גזי חממה (1)

מים, קרקע וחקלאות (314)
חקלאות ומערכות אקולוגיות (74) מעיינות ונחלים (50) חקלאות בת-קיימא (48) שיקום נחלים (41) זיהום נחלים (35) הזרמת שפכים לנחלים ולים (23) היערכות משק המים לשינוי האקלים (23) התפלה (21) שימוש בחומרי הדברה (21) ניהול אגני היקוות (21) רעייה ומרעה (21) מקורות מים (17) שיטפונות (15) ניקוז ורשויות ניקוז (14) סחיפת קרקעות (ארוזיה) (14) גידול בעלי חיים (13) שיקום קרקעות מזוהמות (13) קולחים (13) ניהול ביקושי מים (12) זיהום קרקע מחקלאות (11) טיהור מים (8) זיהום קרקע מתעשייה (8) דישון (7) מי תהום (7) כרייה, חציבה ושיקום מחצבות (6) זיהום קרקע מדלקים (5) איכות מי השתייה (5) טיפול בשפכים (4) מים אפורים (3) זיהום קרקע ממטמנות פסולת (1) הנדסה גנטית של גידולים (1)

חי וצומח (304)
איומים על המגוון הביולוגי (96) הפרת המאזן האקולוגי (57) חורש ויער (55) שירותי המערכת האקולוגית (44) הכחדת מינים (32) מינים פולשים (28) יכולת הנשיאה של המערכת האקולוגית (20) שרפות חורש ויער (19) מינים מתפרצים (18) מִדרָך אקולוגי (טביעת רגל) (5)

הסביבה הבנויה (189)
תכנון (56) קיימות עירונית (50) טבע עירוני (32) שטחים פתוחים עירוניים (21) בנייה ירוקה (19) תחבורה ציבורית עירונית (18) נגר עילי וניקוז עירוני (17) התחדשות עירונית (13) פארקים עירוניים וגינות (13) זיהום אוויר עירוני (12) צפיפות ועקה חברתית (8) אי חום עירוני ועומס חום (7) זיהום אור (5) מפגעי סביבה בעיר (3) שבילי אופניים (2) הסתמכות על רכב פרטי (2) גגות ירוקים (2) דירוג אנרגטי ובידוד מבנים (2) גינות קהילתיות (1)

ים וחופים (167)
ים המלח (38) שמירת טבע (29) דיג ודיג יתר (28) זיהום ים (26) בנייה ופיתוח בקרבת החוף (16) אגם הכינרת (14) פיתוח ומבנים ימיים (14) הרס בית הגידול החופי (9) שוניות אלמוגים (8) מפרץ אילת (7) עליית מפלס הים (6) הכחדת בעלי חיים ימיים (6) שינוי האקלים (4) מינים פולשים (3) חִמצון אוקיינוסים (3) ניקוי חופים (2) שמורות ימיות ואזורים מוגנים (2) פריחת אצות (2)

שינוי האקלים (156)
השפעות שינוי האקלים (66) היערכות / הסתגלות (אדפטציה) (61) הפחתת פליטות (אִפחוּת, מיטיגציה) (43) פליטת גזי חממה (19) אסונות טבע (3)

בריאות ומזון (135)
בריאות הציבור (68) חשיפה לזיהום אוויר (29) תחלואה מהתפרצות מחלות (24) תחלואה מגורמים סביבתיים (19) תזונה מקיימת (14) הערכת חשיפה למזהמים (9) מדיניות (8) מזון מן החי (5) גידול בעלי חיים (5) חומרים מסוכנים (4) תסקיר השפעה על הבריאות (3) אקו-טוקסיקולוגיה (חומרים רעילים בסביבה) (3) בזבוז מזון (3) חומרים מזיקים במזון (3) קרינה בלתי מייננת (2) איכות מי השתייה (2) קבוצות בסיכון גבוה (2) רעש (2) הנדסה גנטית (1)

אנרגיה (123)
תכנון ומדיניות אנרגיה (44) גז טבעי (28) אנרגיית שמש (אנרגיה סולארית) (20) ייצור חשמל (18) אנרגיית רוח (17) נפט, בנזין, סולר ומזוט (14) התייעלות בצריכת אנרגיה (14) פסולת לאנרגיה (12) אנרגיה גרעינית (9) פצלי שמן (8) ניהול רשת החשמל (5) שרפת פחם (3)

תעשייה ועסקים (120)
חדשנות וטכנולוגיה (29) אחריות תאגידית (16) ניהול סיכונים סביבתיים (16) זיהום אוויר מתעשייה (14) אסדרה ופיקוח על פליטות לסביבה (14) טכנולוגיה נקייה (13) ניהול משאבים מקיים (13) זיהום קרקע מתעשייה (11) מימון והשקעות (6) תעשיות מזהמות (6) פסולת תעשייתית (6) אקולוגיה תעשייתית (4) שפכים תעשייתיים (4) ניתוח מחזור חיים של מוצרים (3) מערכות ניהול סביבתי (3) שיווק ירוק (2) יזמות סביבתית (2) סימביוזה תעשייתית (2)

פסולת וצרכנות (118)
טיפול בפסולת (57) מדיניות פסולת וניהולה (42) פסולת עירונית (24) מִחזוּר ושימוש חוזר (18) תרבות הצריכה (16) פסולת לאנרגיה (14) פסולת פלסטיק (14) פסולת אורגנית (13) הפחתה וצמצום (12) פסולת חקלאית (9) ניקיון המרחב הציבורי (9) פסולת תעשייתית (6) אורך חיים של מוצרים (6) צרכנות אתית (6) פסולת בניין (5) אריזות (4) תו תקן ירוק (3) פסולת זכוכית (2) פסולת אלקטרונית (1) פסולת נייר וקרטון (1) פסולת מסוכנת (1)

כללי (106)


אוויר ואטמוספרה (61)
זיהום אוויר מתעשייה (17) שרפות (12) זיהום אוויר מתחבורה (11) זיהום אוויר מתחנות כוח (8) חלקיקים נשימים ואבק (5) חומרים כימיים (3) החור באוזון (2) פגיעה באטמוספרה (2)

תחבורה (52)
תכנון ומדיניות תחבורה (25) תחבורה ציבורית (15) תחבורה מסילתית (רכבת) (10) הליכה ברגל (8) כלי רכב (7) תחליפי נפט לתחבורה (7) תחבורה לא ממונעת (6) תחבורה ימית (5) תחבורה אווירית (3)