אקולוגיה וסביבה

ניווט לפי נושאים

תכנון, כלכלה וחברה (471)
פיתוח בר-קיימא (72) חקיקה ואסדרה (רגולציה) (67) שטחים פתוחים (55) פילוסופיה סביבתית (42) אקטיביזם סביבתי (37) חינוך סביבתי ואוריינות סביבתית (36) מוסדות התכנון (36) תפיסות וגישות ביחס לטבע ולסביבה (34) צדק סביבתי (33) ניהול משאבי טבע (29) ניהול סביבתי ברשויות המקומיות (27) כלכלה סביבתית (25) שימושי קרקע (20) מסדרונות אקולגיים (18) כלכלה אקולוגית (17) דמוגרפיה ופיצוץ אוכלוסין (16) אמנות בין-לאומית (16) הסכמים בין-לאומיים (16) שיתוף הציבור בתכנון (10) חוסן מערכתי (10) דיני סביבה (8) תועלת כלכלית של שירותי המערכת האקולוגית (8) רישום, דיווח ומסירה של מידע סביבתי (8) פסיכולוגיה סביבתית (8) עלות כלכלית של זיהום (7) מדע אזרחי (7) יהדות וקיימות (6) תסקיר השפעה על הסביבה (6) זכויות בעלי חיים (4) תקינה סביבתית (4) תאגידי מים וביוב (4) הפרטת משאבי טבע (3) עלויות חיצוניות (2) אכיפה (2) מיסוי סביבתי (1)

מים, קרקע וחקלאות (306)
חקלאות ומערכות אקולוגיות (73) מעיינות ונחלים (51) חקלאות בת-קיימא (46) שיקום נחלים (42) זיהום נחלים (35) הזרמת שפכים לנחלים ולים (23) היערכות משק המים לשינוי האקלים (22) ניהול אגני היקוות (22) התפלה (21) רעייה ומרעה (20) שימוש בחומרי הדברה (19) מקורות מים (18) ניקוז ורשויות ניקוז (15) שיטפונות (15) גידול בעלי חיים (13) שיקום קרקעות מזוהמות (13) סחיפת קרקעות (ארוזיה) (13) ניהול ביקושי מים (12) קולחים (12) זיהום קרקע מחקלאות (10) זיהום קרקע מתעשייה (8) טיהור מים (8) מי תהום (7) דישון (6) כרייה, חציבה ושיקום מחצבות (6) זיהום קרקע מדלקים (5) איכות מי השתייה (5) טיפול בשפכים (4) מים אפורים (3) הנדסה גנטית של גידולים (1) זיהום קרקע ממטמנות פסולת (1)

חי וצומח (285)
איומים על המגוון הביולוגי (93) הפרת המאזן האקולוגי (55) חורש ויער (52) שירותי המערכת האקולוגית (41) מינים פולשים (28) הכחדת מינים (27) יכולת הנשיאה של המערכת האקולוגית (19) שרפות חורש ויער (18) מינים מתפרצים (16) מִדרָך אקולוגי (טביעת רגל) (5)

הסביבה הבנויה (176)
תכנון (52) קיימות עירונית (47) טבע עירוני (29) שטחים פתוחים עירוניים (20) תחבורה ציבורית עירונית (18) נגר עילי וניקוז עירוני (16) בנייה ירוקה (16) התחדשות עירונית (12) זיהום אוויר עירוני (12) פארקים עירוניים וגינות (11) צפיפות ועקה חברתית (8) אי חום עירוני ועומס חום (5) מפגעי סביבה בעיר (3) זיהום אור (3) הסתמכות על רכב פרטי (2) דירוג אנרגטי ובידוד מבנים (2) גגות ירוקים (2) שבילי אופניים (2) גינות קהילתיות (1)

ים וחופים (161)
ים המלח (38) דיג ודיג יתר (28) שמירת טבע (26) זיהום ים (25) פיתוח ומבנים ימיים (14) בנייה ופיתוח בקרבת החוף (13) אגם הכינרת (13) הרס בית הגידול החופי (8) שוניות אלמוגים (7) מפרץ אילת (6) הכחדת בעלי חיים ימיים (6) עליית מפלס הים (5) שינוי האקלים (4) חִמצון אוקיינוסים (3) מינים פולשים (3) פריחת אצות (2) שמורות ימיות ואזורים מוגנים (2) ניקוי חופים (2)

בריאות ומזון (131)
בריאות הציבור (68) חשיפה לזיהום אוויר (28) תחלואה מהתפרצות מחלות (24) תחלואה מגורמים סביבתיים (19) תזונה מקיימת (13) הערכת חשיפה למזהמים (8) מדיניות (8) גידול בעלי חיים (5) מזון מן החי (5) חומרים מסוכנים (4) חומרים מזיקים במזון (3) תסקיר השפעה על הבריאות (3) בזבוז מזון (3) איכות מי השתייה (2) קבוצות בסיכון גבוה (2) רעש (2) אקו-טוקסיקולוגיה (חומרים רעילים בסביבה) (2) קרינה בלתי מייננת (2) הנדסה גנטית (1)

פסולת וצרכנות (113)
טיפול בפסולת (55) מדיניות פסולת וניהולה (40) פסולת עירונית (24) מִחזוּר ושימוש חוזר (15) פסולת לאנרגיה (14) פסולת פלסטיק (14) תרבות הצריכה (14) פסולת אורגנית (12) הפחתה וצמצום (11) פסולת חקלאית (8) ניקיון המרחב הציבורי (8) פסולת תעשייתית (6) אורך חיים של מוצרים (6) פסולת בניין (5) צרכנות אתית (5) אריזות (3) תו תקן ירוק (3) פסולת זכוכית (2) פסולת נייר וקרטון (1) פסולת אלקטרונית (1) פסולת מסוכנת (1)

תעשייה ועסקים (113)
חדשנות וטכנולוגיה (26) אחריות תאגידית (15) ניהול סיכונים סביבתיים (15) אסדרה ופיקוח על פליטות לסביבה (14) זיהום אוויר מתעשייה (14) טכנולוגיה נקייה (12) ניהול משאבים מקיים (12) זיהום קרקע מתעשייה (11) תעשיות מזהמות (6) פסולת תעשייתית (6) מימון והשקעות (4) אקולוגיה תעשייתית (3) ניתוח מחזור חיים של מוצרים (3) מערכות ניהול סביבתי (3) שפכים תעשייתיים (3) סימביוזה תעשייתית (2) יזמות סביבתית (2) שיווק ירוק (2)

שינוי האקלים (112)
השפעות שינוי האקלים (59) היערכות / הסתגלות (אדפטציה) (46) הפחתת פליטות (אִפחוּת, מיטיגציה) (17) פליטת גזי חממה (9) אסונות טבע (3)

אנרגיה (112)
תכנון ומדיניות אנרגיה (39) גז טבעי (28) אנרגיית שמש (אנרגיה סולארית) (19) ייצור חשמל (17) אנרגיית רוח (16) נפט, בנזין, סולר ומזוט (14) התייעלות בצריכת אנרגיה (13) פסולת לאנרגיה (12) אנרגיה גרעינית (9) פצלי שמן (8) שרפת פחם (3) ניהול רשת החשמל (3)

כללי (89)


אוויר ואטמוספרה (55)
זיהום אוויר מתעשייה (17) שרפות (12) זיהום אוויר מתחבורה (11) זיהום אוויר מתחנות כוח (8) חלקיקים נשימים ואבק (5) חומרים כימיים (3) פגיעה באטמוספרה (2) החור באוזון (1)

תחבורה (50)
תכנון ומדיניות תחבורה (25) תחבורה ציבורית (15) תחבורה מסילתית (רכבת) (10) הליכה ברגל (8) כלי רכב (7) תחליפי נפט לתחבורה (7) תחבורה לא ממונעת (6) תחבורה ימית (5) תחבורה אווירית (2)