אקולוגיה וסביבה

ניווט לפי נושאים

תכנון, כלכלה וחברה (516)
פיתוח בר-קיימא (76) חקיקה ואסדרה (רגולציה) (70) שטחים פתוחים (57) חינוך סביבתי ואוריינות סביבתית (50) פילוסופיה סביבתית (44) אקטיביזם סביבתי (39) תפיסות וגישות ביחס לטבע ולסביבה (37) מוסדות התכנון (37) צדק סביבתי (36) ניהול משאבי טבע (29) ניהול סביבתי ברשויות המקומיות (27) כלכלה סביבתית (26) שימושי קרקע (20) אמנות בין-לאומית (19) כלכלה אקולוגית (19) מסדרונות אקולגיים (18) דמוגרפיה ופיצוץ אוכלוסין (16) הסכמים בין-לאומיים (16) חוסן מערכתי (10) שיתוף הציבור בתכנון (10) פסיכולוגיה סביבתית (9) מדע אזרחי (9) דיני סביבה (8) רישום, דיווח ומסירה של מידע סביבתי (8) תועלת כלכלית של שירותי המערכת האקולוגית (8) עלות כלכלית של זיהום (7) יהדות וקיימות (7) תסקיר השפעה על הסביבה (6) זכויות בעלי חיים (5) תקינה סביבתית (4) תאגידי מים וביוב (4) הפרטת משאבי טבע (3) עלויות חיצוניות (2) אכיפה (2) מיסוי סביבתי (1) סחר בפליטות גזי חממה (1)

מים, קרקע וחקלאות (321)
חקלאות ומערכות אקולוגיות (75) מעיינות ונחלים (52) חקלאות בת-קיימא (49) שיקום נחלים (42) זיהום נחלים (37) הזרמת שפכים לנחלים ולים (24) היערכות משק המים לשינוי האקלים (23) ניהול אגני היקוות (22) שימוש בחומרי הדברה (22) רעייה ומרעה (21) התפלה (21) מקורות מים (17) שיטפונות (16) ניקוז ורשויות ניקוז (15) שיקום קרקעות מזוהמות (14) קולחים (14) סחיפת קרקעות (ארוזיה) (14) גידול בעלי חיים (13) ניהול ביקושי מים (12) זיהום קרקע מחקלאות (11) טיהור מים (8) זיהום קרקע מתעשייה (8) דישון (7) מי תהום (7) כרייה, חציבה ושיקום מחצבות (6) טיפול בשפכים (5) זיהום קרקע מדלקים (5) איכות מי השתייה (5) מים אפורים (3) זיהום קרקע ממטמנות פסולת (1) הנדסה גנטית של גידולים (1)

חי וצומח (310)
איומים על המגוון הביולוגי (97) הפרת המאזן האקולוגי (58) חורש ויער (56) שירותי המערכת האקולוגית (45) הכחדת מינים (33) מינים פולשים (28) שרפות חורש ויער (20) יכולת הנשיאה של המערכת האקולוגית (20) מינים מתפרצים (18) מִדרָך אקולוגי (טביעת רגל) (7)

הסביבה הבנויה (193)
תכנון (58) קיימות עירונית (51) טבע עירוני (33) שטחים פתוחים עירוניים (22) בנייה ירוקה (19) נגר עילי וניקוז עירוני (19) תחבורה ציבורית עירונית (18) פארקים עירוניים וגינות (13) התחדשות עירונית (13) זיהום אוויר עירוני (12) אי חום עירוני ועומס חום (8) צפיפות ועקה חברתית (8) זיהום אור (5) מפגעי סביבה בעיר (3) שבילי אופניים (2) גגות ירוקים (2) דירוג אנרגטי ובידוד מבנים (2) הסתמכות על רכב פרטי (2) גינות קהילתיות (1)

ים וחופים (169)
ים המלח (38) שמירת טבע (29) דיג ודיג יתר (28) זיהום ים (26) בנייה ופיתוח בקרבת החוף (16) אגם הכינרת (14) פיתוח ומבנים ימיים (14) הרס בית הגידול החופי (10) שוניות אלמוגים (9) מפרץ אילת (8) הכחדת בעלי חיים ימיים (8) עליית מפלס הים (6) שינוי האקלים (4) שמורות ימיות ואזורים מוגנים (4) חִמצון אוקיינוסים (3) מינים פולשים (3) ניקוי חופים (2) פריחת אצות (2)

שינוי האקלים (158)
השפעות שינוי האקלים (67) היערכות / הסתגלות (אדפטציה) (62) הפחתת פליטות (אִפחוּת, מיטיגציה) (44) פליטת גזי חממה (20) אסונות טבע (4)

בריאות ומזון (137)
בריאות הציבור (70) חשיפה לזיהום אוויר (29) תחלואה מהתפרצות מחלות (24) תחלואה מגורמים סביבתיים (19) תזונה מקיימת (15) הערכת חשיפה למזהמים (10) מדיניות (8) גידול בעלי חיים (5) מזון מן החי (5) חומרים מזיקים במזון (5) חומרים מסוכנים (4) אקו-טוקסיקולוגיה (חומרים רעילים בסביבה) (4) תסקיר השפעה על הבריאות (3) בזבוז מזון (3) קרינה בלתי מייננת (2) קבוצות בסיכון גבוה (2) רעש (2) איכות מי השתייה (2) הנדסה גנטית (1)

אנרגיה (124)
תכנון ומדיניות אנרגיה (44) גז טבעי (29) אנרגיית שמש (אנרגיה סולארית) (20) ייצור חשמל (18) אנרגיית רוח (17) נפט, בנזין, סולר ומזוט (14) התייעלות בצריכת אנרגיה (14) פסולת לאנרגיה (12) אנרגיה גרעינית (9) פצלי שמן (8) ניהול רשת החשמל (5) שרפת פחם (3)

תעשייה ועסקים (122)
חדשנות וטכנולוגיה (29) אחריות תאגידית (17) ניהול סיכונים סביבתיים (16) זיהום אוויר מתעשייה (14) אסדרה ופיקוח על פליטות לסביבה (14) ניהול משאבים מקיים (13) טכנולוגיה נקייה (13) זיהום קרקע מתעשייה (11) פסולת תעשייתית (6) מימון והשקעות (6) תעשיות מזהמות (6) אקולוגיה תעשייתית (4) שפכים תעשייתיים (4) ניתוח מחזור חיים של מוצרים (3) מערכות ניהול סביבתי (3) שיווק ירוק (2) יזמות סביבתית (2) סימביוזה תעשייתית (2)

פסולת וצרכנות (119)
טיפול בפסולת (57) מדיניות פסולת וניהולה (42) פסולת עירונית (24) מִחזוּר ושימוש חוזר (18) תרבות הצריכה (16) פסולת פלסטיק (15) פסולת לאנרגיה (14) הפחתה וצמצום (13) פסולת אורגנית (13) ניקיון המרחב הציבורי (9) פסולת חקלאית (9) אורך חיים של מוצרים (6) פסולת תעשייתית (6) צרכנות אתית (6) פסולת בניין (5) אריזות (4) תו תקן ירוק (3) פסולת זכוכית (2) פסולת אלקטרונית (1) פסולת נייר וקרטון (1) פסולת מסוכנת (1)

כללי (111)


אוויר ואטמוספרה (62)
זיהום אוויר מתעשייה (17) שרפות (12) זיהום אוויר מתחבורה (12) זיהום אוויר מתחנות כוח (8) חלקיקים נשימים ואבק (5) חומרים כימיים (3) פגיעה באטמוספרה (2) החור באוזון (2)

תחבורה (53)
תכנון ומדיניות תחבורה (25) תחבורה ציבורית (15) תחבורה מסילתית (רכבת) (10) כלי רכב (8) הליכה ברגל (8) תחליפי נפט לתחבורה (8) תחבורה לא ממונעת (6) תחבורה ימית (5) תחבורה אווירית (3)