השפעת רצף של בצורות בצפון הנגב על תכונות הקרקע ועל תמותת הצומח:
אלי צעדי, יוני שיר, זאב רונן ועלי נג'ידאת
פברואר 2012, גליון 1, (עמ' 44-53)


הדפסשלח לחבר PDF


תקציר

במערכות אקולוגיות מדבריות, אירועי הגשם קובעים את קצב פירוק החומר האורגני ואת מחזורי הנוטריינטים. כתמי הצומח קובעים את המקומות שמתקיימים בהם קצבים גבוהים יותר של פעילויות ביוגאוכימיות לעומת אלה שבשטחי הקרקע שביניהם. במערכות אלה, זמינות החנקן היא הגורם השני בחשיבותו, לאחר המים, המגביל את ייצור הביומסה הצמחית. בעשור האחרון חלה בצפון הנגב ירידה בכמות הגשמים שהסתיימה ברצף של ארבע שנות בצורת. בשנים האחרונות נצפתה תמותה נרחבת של חלק ממיני השיחים השולטים באזור, שהביאה אותנו לשער כי הדבר יבוא לידי ביטוי באופן מובהק במחזור הנוטריינטים בקרקע. המחקר הנוכחי בדק את השינויים בתכונות הכימיות של הקרקע, ובמיוחד ברמות החנקן האי-אורגני. מתחנת המחקר האקולוגי ארוך הטווח בפארק סיירת שקד בצפון הנגב נאספו דגימות של קרקע מתחת לחופה של שיחים חיים ומתים של נואית קוצנית ומתנן שעיר. השינוי העיקרי שחל בעונה לאחר תמותת השיחים (2009) היה העלייה בריכוזי חנקה (ניטרט) בכל הדוגמאות. פעילותם של מיקרואורגניזמים מחמצני אמוניום שנמדדה בחורף שלאחר תמותת השיחים הייתה גבוהה יותר בקרקעות מתחת לשיחים המתים. ככל הנראה, אירועי גשם, המתקיימים גם כאשר הכמות השנתית הממוצעת של הגשם נמוכה יחסית, מייצרים את לחות הקרקע הדרושה לפעילות המיקרואורגניזמים. אנליזות בשיטות ביו-מולקולריות לא הראו שינויים משמעותיים במבנה האוכלוסיות של המיקרואורגניזמים מחמצני האמוניום בקרקעות שמתחת לשני מיני השיחים, דבר המצביע על עמידותם לעלייה ברמת הצחיחות שחלה באזור. ניתן להסיק כי היעלמות השיחים בעקבות הבצורת באזור היבש של צפון הנגב לא השפיעה על מבנה אוכלוסיות מחמצני האמוניום אך גרמה להצטברות החנקה. הצטברות החנקה היא תוצאה של ייצור אמוניום (קיבוע על-ידי מיקרואורגניזמים עמידים ליובש, הפרשות של שבלולים ופירוק של חומר אורגני) וחמצונו לחנקה על-ידי ניטריפיקנטים עמידים ליובש וכן של היעדר הצרכנים (שיחים). החנקות שנוצרו עלולות מחד גיסא להישטף לעומק הקרקע, ומאידך גיסא לנוע עם הנגר ולזהם מאגרי מים במורד. כמו כן, הן עלולות לשמש מקור לגזי חממה בתהליכי דה-ניטריפיקציה. 


Previous Next
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel